POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal inclou qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què podem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document, s’especifica informació especial relativa a l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades,ja  sigui en formularis en format paper o bé a través de qualsevol altre sistema.

 

En qualsevol d’aquests mitjans, podreu consultar informació i, en alguns casos, emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i, per tant, proporcionar-nos informació de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per GRUP SALTÓ (vegeu les empreses que formen el grup a https://groupsalto.com/avisolegal/ ), adreça electrònica info@groupsalto.com.

 

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat es fa?

Detallem les dades personals que gestionem i la finalitat amb què ho fem.

 

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Contacte Nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica Respondre a la vostra consulta legitimats per la vostra sol·licitud prèvia. Empreses del Grup

 

Treballa amb nosaltres Dades identificatives, acadèmiques, feina, competències personals Participar en els processos de selecció actuals i futurs del Grup. Empreses del Grup
Adreça electrònica Correu electrònic Enviament de comunicats comercials amb el vostre consentiment. La nostra empresa.
Facebook
Twitter

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

 

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

1. En compliment d’una relació contractual

2. Quan ens en doneu el consentiment.

3. Per interès legítim de GRUP SALTÓ per mostrar-vos serveis, productes i iniciatives que us poden interessar.

4. Compliment d’obligacions imposades per la llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@groupsalto.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o a les xarxes socials, així com per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, és atorgat pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha donat el consentiment.

Dades no pertinents

GRUP SALTÓ adverteix l’usuari que, excepte en el cas de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, raó per la qual l’usuari haurà de tenir sempre en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes.

Quant temps conservarem les vostres dades?

GRUPO SALTÓ guarda les vostres dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recopilades. En el cas de la borsa de treball, els currículums seran conservats un any, si encaixen amb les demandes del Grup.

A qui comunicarem les vostres dades?

GRUP SALTÓ només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social per la naturalesa pròpia del servei.

 

Mesures de seguretat

GRUP SALTÓ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. Així, s’han adoptat mesures essencials de seguretat a fi d’evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats de les dades i garantir-ne la integritat i la seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i contrasenya i a no posar-los a disposició de tercers. Així mateix, es compromet a posar en coneixement de l’empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

 

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podreu consultar les dades personals gestionades per GRUP SALTÓ.   

 

 

info@groupsalto.com.

Rectificació Podreu modificar els vostres dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals
Oposició Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.
Limitació del tractament Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els casos següents:

–  Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades:

–  Quan GRUP SALTÓ no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podreu rebre en format electrònic les dades que ens hàgiu facilitat en format electrònic
Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@groupsalto.com. No obstant això, podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per exercir els vostres drets, acompanyeu la sol·licitud amb una còpia del vostre DNI o d’un document de la vostra identitat.
L’exercici dels vostres drets és gratuït.

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de GRUP SALTÓ, de manera que la informació que publiqueu serà compartida per tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris. A continuació, es detallen unes premisses que cal tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió als productes que desenvolupa GRUP SALTÓ

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document pel que fa a la recollida, el tractament i la cessió de les dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte per la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge. L’usuari és el responsable final de la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No enregistrar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

L’EMPRESA no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tinguin amistat en cap xarxa social.

L’EMPRESA es reserva el dret a eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat i inciti a fer-ho, o que contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. També es reserva del dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries:

  • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-vos.
  • Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.
  • Tingueu cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al vostre perfil, especialment si s’hi allotgen imatges relatives a terceres persones.
  • No oferiu dades de tercers sense el seu consentiment previ.

Les xarxes socials gestionades per L’EMPRESA són:

 

Xarxa Adreça
LinkedIn https://es.linkedin.com/company/salt-it