Grup Saltó, en col·laboració amb SOSTECA, ha avançat en els seus objectius a fi d’integrar les seves eines de gestió de manteniment en el control energètic d’edificis.

El projecte FLEXEDINET persegueix obtenir un 20% d’estalvi energètic sostingut a llarg termini i una millora significativa de l’efectivitat en la implantació de mesures d’estalvi energètic i en la implicació d’usuaris, gestors i personal de manteniment, a través d’una sèrie de serveis TIC de gestió energètica que subministrin als edificis la informació necessària per actuar de forma eficient i àgil davant les evolucions del mercat energètic, la satisfacció del confort i el funcionament d’equips.

Grupo Saltó i SOSTECA col·laboren amb CIMNE, Inergy i Enertika en el desenvolupament d’aquest projecte innovador per al sector energètic.

L’avenç del projecte ha estat molt satisfactori, i s’han identificat oportunitats d’integració directa entre alguns equipaments i l’eina de gestió d’ordres de treball del grup Saltó, SOM. Això permetrà la interacció amb el personal de manteniment de les instal·lacions energètiques dels edificis a través de l’app mòbil del sistema, cosa que, en evitar funcionaments deficients, comportarà importants estalvis.

El projecte FLEXEDINET ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i està alineat amb l’estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) per al període 2014-2020.